اخبار و تازه ها
  • سامانه اولويت های پژوهشی
    با راه اندازي سامانه اولويت های پژوهشی (Research Priorities System) توسط معاونت پژوهش و فنآوری، ورود اطلاعات اولويت های پژوهشی با راحتی و بطور آنلاين انجام می گیرد.
  • راه اندازی آزمايشی نرم افزار تحت وب تشخيص پزشکی (DesktopDx)
    نرم افزار تحت وب DesktopDx در قالب يک طرح تحقيقاتی در معاونت تحقيقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا است. هدف اين نرم افزار استفاده از مدل های آماری مختلف بر پايه طرح های تحقيقاتی و مراجع پزشکی جهت پيش بينی احتمال بيماری های مختلف می باشد.
  • راه اندازی سرور جدید معاونت آموزشی با هدف اجرای هرچه بهتر سامانه آموزش الکترونیک
    به همت اداره فنآوری و اطلاعات و واحد انفورماتیک سرور جدید معاونت آموزشی با هدف اجرای هرچه بهتر سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی سمنان راه اندازی شد.
نشریات معاونت
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه